Veiklos sritys

Įmonių teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia teisines konsultacijas tarptautinio verslo planavimo klausimais, įmonių įsigijimo, pardavimo, steigimo, susijungimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais, rengia visus šioms procedūroms atlikti reikalingus įmonių dokumentus, taip pat kitus įmonės veikloje reikalingus dokumentus, atlieka įmonių veiklos teisinį auditą, atstovauja akcininkus akcininkų susirinkimuose, teismuose, arbitraže, rengia akcijų pirkimo – pardavimo, akcijų pasirašymo, akcininkų sutartis, atstovauja investuotojus privatizavimo procedūrose (įskaitant pagalbą rengiant paraišką dalyvauti privatizavimo procese, derybas dėl privatizavimo sandorio, privatizavimo sutarties ir kitų dokumentų rengimą).

Energetikos projektai

ADLEX konsultuoja bei rengia dokumentus elektros energetikos, kurioje naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, klausimais: dėl licencijų bei leidimų, reikalingų atitinkamai veiklai vykdyti išdavimo, kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kuriuos būtina įgyvendinti, vykdant ar siekiant vykdyti atitinkamą veiklą, įgyvendinimo bei užtikinimo, įmonių, veikiančių atitinkamoje rinkoje, įsigijimo ar susijungimų, sutarčių ir susitarimų sudarymo bei kitais klausimais.

Restruktūrizavimas ir bankrotas

Advokatų profesinė bendrija ADLEX savo klientams teikia teisines konsultacijas bankroto procedūros pradėjimo, vykdymo ir stebėjimo klausimais, atstovauja kreditorių interesams kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose bei teismuose, bankroto procedūros metu atstovauja kreditoriams, akcininkams ar kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia teisines konsultacijas bankroto administratoriui, atstovauja bankrutuojančioms įmonėms teismuose sprendžiant sandorių negaliojimą ir kitais atvejais, rengia neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus. 
Taip pat ADLEX teisininkai specializuojasi įmonių restruktūrizavimo procedūrose. ADLEX specialistai padeda pasiruošti, pradėti restruktūrizavimą, parengti teismą bei kreditorius įtikinantį restruktūrizavimo planą bei atlieka visus kitus teisinius veiksmus, reikalingus sėkmingam restruktūrizavimo proceso įgyvendinimui.

Farmacijos teisė

ADLEX teikia išvadas, rengia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, farmacijos produktų kainodaros, kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimo, farmacines veiklos licencijavimo, reklamos klausimais.

Viešoji ir privačioji partnerystė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX konsultuoja PPP (Public-private partnership) klausimais. Teisinės konsultacijos rengiant konkurso dokumentus, vertinant paskelbtas konkurso sąlygas, pasiūlymo užtikrinimas atitikimui konkurso sąlygoms, reikalingų dokumentų surinkimas, konkurso sąlygų aiškinimas, skundimas, pasiūlymo parengimas ir pateikimas, atstovavimas santykiuose su suteikiančiąja institucija ar konkurso dalyviu, konsorciumų steigimas, konsorciumų narių tarpusavio santykių reglamentavimas, ginčų sprendimai, derybos dėl koncesijų ir kitų sutarčių sudarymo, galiojančių teisės aktų ir projektų PPP srityje analizė ir pasiūlymų teikimas valstybės ar savivaldybės institucijoms. PPP sutarčių rengimas, vykdymo priežiūra, specialių valdymo įmonių steigimas, teisių ir pareigų pagal PPP sutartis perleidimas. Teisminiai ginčai, susiję su PPP konkursų dokumentais, konkurso procedūromis, suteikiančiosios institucijos priimtais sprendimais.

Komercinė ir sutarčių teisė

ADLEX teisininkų atstovavimas klientams derybose dėl sutarčių sudarymo, sutarčių projektų rengimas ir sutarčių sudarymas, konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais, sutarčių analizės. Teisinė pagalba nuomos, rangos, pavedimo, platinimo, gamybos, franšizės ir kitų su juridinio asmens veikla susijusių sutarčių klausimais.

Mokesčių teisė ir mokestiniai ginčai

Advokatų profesinės bendrijos ADLEX teikiamos paslaugos mokesčių teisės srityje apima klientų konsultavimą visais mokesčių teisės klausimais. Mūsų komandos patirtis leidžia ne tik teikti kvalifikuotas konsultacijas mokesčių planavimo bei jų optimizavimo klausimais, bet ir atlikti Kliento veiklos ir jos apmokestinimo efektyvumo analizę, siūlyti Klientui pertvarkyti veiklos formą, kad būtų rastas optimaliausias, Kliento veiklą atitinkantis mokestinis režimas. 

Advokatų profesinės bendrijos ADLEX advokatai jau daugiau nei septynerius metus sėkmingai atstovauja Klientų interesus mokestiniuose ginčuose su centriniu mokesčio administratoriumi. Atstovavimo paslauga apima ne tik Kliento interesų atstovavimą teismuose, bet ir atstovavimą mokesčių administratoriui atliekant mokestinį tyrimą ar patikrinimą. Savalaikių ir pagrįstų paaiškinimų/atsikirtimų pateikimas patikrinimą atlikusiam mokesčių administratoriui, leidžia tikėtis greitesnio bei teigiamo mokestinio ginčo išsprendimo, kuris dažnai užbaigiamas pasirašant taikų susitarimą dėl mokesčio dydžio. Mūsų komandos patirtis leidžia teigti, kad Kliento interesų apgynimas mokestiniame ginče gali būti ir yra realus.

Informacinės technologijos

ADLEX teikia teisines paslaugas elektroninės komercijos srityje, konsultuodama klientus dėl interneto svetainių valdymo metu kylančių teisinių klausimų, interneto svetainėse naudojamų standartinių sąlygų, privatumo politikos teisinio įvertinimo. 
Taip pat ADLEX konsultuoja domenų vardų teisinės apsaugos bei gynybos būdų neteisėto interneto vardų naudojimo atvejų klausimais.

Viešieji pirkimai

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia sekančias paslaugos privačiam sektoriui: tiekėjų konsultavimas, įvertinant pirkimo dokumentus, konkurso sąlygų ginčijimas, teisinės konsultacijos, susijusios su tiekėjų pasiūlymų atitikimu sąlygų reikalavimams, klientų atstovavimas santykiuose su perkančiąja organizacija, derybose dėl viešojo pirkimo sutarčių, pretenzijų rengimas, atstovavimas su viešaisiais pirkimais susijusiuose teisminiuose ginčuose; taip pat teikia paslaugos ir viešajam sektoriui: teisinės pagalbos teikimas viešojo konkurso struktūravimo ir tinkamos pirkimo procedūros parinkimo klausimais, konkurso dokumentų parengimas ir jo proceso valdymas, konkursų dalyvių kvalifikacijos įvertinimas, atsakymai į pretenzijas ir sutarčių sudarymas.

Žiniasklaida ir reklama

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia teisinę pagalbą įmonėms, veikiančioms viešųjų ryšių, media kanalų, leidybos, žiniasklaidos paslaugų, reklamos, filmų kūrimų ir renginių organizavimo veiklos srityse. Taip pat konsultuoja intelektinės nuosavybės, žiniasklaidos, komunikacijos teisiniais klausimais, įrašų, leidybos, rėmimo, licencijavimo ir distribucijos, partnerystės, jungtinės nuosavybės ir kitų bendradarbiavimo sutarčių klausimais, rengia visas sutartis, prižiūri įvykdymą ir sprendžia ginčus. Teikia konsultacijas dėl rinkodaros kampanijų, reklamos ir informavimo, galimų ginčų su priežiūros institucijomis klausimais. Atstovauja LR konkurencijos taryboje, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje ir kitose institucijose.

Intelektinė nuosavybė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX konsultuoja autorių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių, dizaino, išradimų ir kitais su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais. Autorinių ir licencinių sutarčių rengimas, prekių ženklų, patentų, dizaino, interneto svetainių sutarčių registravimas Lietuvos Respublikos patentų biure. Klientų atstovavimas valstybės institucijose, teismuose, sprendžiant su intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsauga susijusius ginčus.

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

ADLEX teisininkų praktinė veikla apima nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, subnuomos, panaudos ir kitokių sutarčių rengimą, klientų konsultavimą nekilnojamojo turto ir investicijų į jį, pastatų (statinių) statybos klausimais, klientų atstovavimą derybose dėl sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, taip pat valstybės ir vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitraže, teisinių procedūrų leidimams, pažymėjimams, pažymoms, susijusioms su nekilnojamojo turto gavimu, atlikimą. 

Mūsų teisininkai rengia statybos, projektavimo ir kitas rangos sutartis tiek pagal nacionalinės teisės aktus, tiek pagal FIDIC sutarčių sąlygas, rangovo ir kitų statybos dalyvių parinkimo konkursų dokumentaciją, atstovauja klientus iš rangos teisinių santykių kylančiuose ginčuose. 

Advokatų profesinė bendrija teikia teisines konsultacijas bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo klausimais, atstovauja klientų interesams gaunant planavimo sąlygas, sudarant sutartis dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, atliekant viešą teritorijų planavimo dokumentų svarstymą. 

Mūsų teisininkai turi didelę teisminio atstovavimo patirtį, sprendžiant ginčus dėl statybos leidimų, statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų teisėtumo, taip pat valstybės ir savivaldos institucijų sprendimų atliekant teritorijų planavimo, projektų derinimo procedūras - teisėtumo.

Administracinė teisė

Adlex sėkmingai konsultuoja klientus įvairiais administracinės teisės ir proceso klausimais, atstovauja klientams administracinėse procedūrose, skundžiant institucijų veiksmus, taip pat administracinėse bylose bei apskundžiant viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus.

Muitų teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia konsultacijas muitų teisės srityje. Mūsų komandos patirtis leidžia teikti konsultacijas ne tik muitų procedūrų atlikimo, tinkamo įforminimo, apmokestinimo srityje, bet atstovauti Kliento interesus ginčuose su Lietuvos Respublikos muitinės įstaigomis. Patirtis rodo, kad ne visada Lietuvos Respublikos muitinės įstaigos tinkamai apmokestina importuojamas į Lietuvos Respubliką prekes, daugėja atvejų kuomet atliekant muitinės procedūras pažeidžiamos procedūrinės teisės aktų nuostatos, muitinės pareigūnai piktnaudžiauja suteiktais valdingais įgalinimais, todėl atstovaudami Klientų interesus, siekdami išspręsti kilusį ginčą taikiai, atstovaujame Klientą derybose su muitinės įstaigomis, rengiame pastabas bei atsikirtimus į muitinės įstaigų pretenzijas, atstovaujame Klientą ne tik teismuose, bet ir kt. valstybinėse institucijose.

Draudimas

Teisinių paslaugų teikimas draudikams – teisinės konsultacijos draudimo veiklos vykdymo Lietuvos Respublikoje klausimais, draudiko interesų atstovavimas LR draudimo priežiūros komisijoje tiek veiklos vykdymo ir atsakomybės klausimais, tiek ginčų su draudėjais klausimais. Rengiamos, keičiamos draudimo taisyklės, standartinės ir individualios draudimo sutartys, teikiama pagalba gaunant draudimo veiklos licenzijas atskiroms draudimo rūšims. Atstovavimas draudiko interesams santykiuose su draudėjais, trečiaisiais asmenimis, taip pat ginčų sprendimas teismuose. Perdraudimo santykių reguliavimas. Teikiamos visos teisinės paslaugos, susijusios su kasdiene draudimo bendrovės veikla. 
Teisinių paslaugų teikimas draudėjams – atstovavimas ginčuose, kylančiuose dėl draudimo sutarčių, draudimo sutarčių analizė, keitimas. Interesų atstovavimas valstybinėje draudimo veiklos priežiūros institucijoje ir teismuose.

Transporto teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX savo klientams teikia su krovinių gabenimu kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportu, taip pat krovinių ekspedijavimu susijusias teisines paslaugas. Advokatų profesinės bendrijos praktinė veikla apima konsultacijų teikimą šios srities teisinio reguliavimo klausimais (įskaitant ir vežėjo civilinę atsakomybę, jos draudimą, krovinių draudimą, muitinės procedūras, prekių konfiskavimą, areštą ir kt.) ekspedijavimo, krovos, sandėliavimo, vežimo sutarčių rengimą, pretenzijų dėl netinkamos krovinio kokybės, jo trūkumų, pavėluoto pristatymo rengimą, frachto ir kitų mokėjimų išieškojimą.

Konkurencijos teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia konsultacijas draudžiamų susitarimų, koncentracijos kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, lyginamosios ir klaidinančios reklamos, neteisėtos valstybės pagalbos klausimais, atstovauja klientus iš konkurencijos teisinių santykių kylančiuose ginčuose Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryboje bei teismuose.

Darbo teisė

ADLEX teisininkai konsultuoja įdarbinimo, atleidimo, darbuotojų perkėlimo į kitą darbo vietą klausimais. ADLEX teikia darbo sutarčių, paslaugų teikimo sutarčių rengimo, konsultacijų dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių bei visų kitų lokalinių teisės aktų rengimo paslaugas. ADLEX atstovauja kliento interesams, sudarant materialinės atsakomybės, konfidencialumo ir kitas sutartis, taip pat atstovauja darbo ginčų komisijose, valstybinėje darbo inspekcijoje ir teismuose.

Šeimos ir paveldėjimo teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia teisines konsultacijas sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, santuokos nutraukimo, separacijos, vaikų ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, įvaikinimo, paveldėjimo bei kitais klausimais. Praktinė advokatų profesinės bendrijos veikla šeimos ir paveldėjimo teisės srityje taip pat apima įvairaus pobūdžio sutarčių (vedybų, santuokos nutraukimo ir kt.) rengimą, klientų atstovavimą teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš šeimos ir paveldėjimo teisinių santykių.

Baudžiamoji teisė

Gynyba ir klientų atstovavimas baudžiamosiose bylose, procesinių dokumentų rengimas.

Teismo procesas ir arbitražas

Advokatų profesinė bendrija ADLEX savo klientams siūlo kvalifikuotą teisinę pagalbą sprendžiant įvairaus pobūdžio ginčus esant ikiteisminiam ginčų nagrinėjimo etapui ir visose teisminėse instancijose. Mūsų teisininkų praktinė veikla apima visų procesinių dokumentų rengimą, konsultacijas bylinėjimosi strategijos ir proceso klausimais, atstovavimą teismuose nagrinėjant civilines, administracines, darbo, mokesčių, baudžiamąsias bylas, konsultacijas su komerciniu arbitražu susijusiais klausimais bei klientų atstovavimą tarptautiniame ir vietos komerciniame arbitraže, atstovavimą pripažįstant ir vykdant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus Lietuvoje bei Lietuvos teismų ir arbitražų sprendimus užsienyje. 
ADLEX taip pat organizuoja sutaikinimo procedūras, tarpininkavimą ar kitas alternatyvias ginčų sprendimo procedūras.

Sporto teisė

Advokatų profesinė bendrija ADLEX teikia teisines konsultacijas sporto klubų ir kitų sporto organizacijų veiklos klausimais, rengia sporto veiklos sutartis, teikia teisines paslaugas sprendžiant teisminius ginčus Lietuvos ir užsienio valstybių teismuose bei arbitraže, atstovauja savo klientus iš sporto veiklos kylančiuose santykiuose su nacionalinėmis ir tarptautinėmis sporto organizacijomis.